hlavicka

HISTÓRIA MESTSKEJ KNIŽNICE VO VRÁBĽOCH


Po vzniku Československej republiky bol prijatý knižničný zákon č. 430/1919 O verejných knižniciach, ktorý ukladal každej obci a mestu založiť knižnicu a udržiavať ju z verejných prostriedkov. Na základe toho zákona prijalo zastupiteľstvo mesta Vráble uznesenie č. 141/1923 o zriadení obecnej knižnice. V uznesení sa píše: "Zastupiteľský zbor obce Vráble sa jednohlasne uzniesol, aby do obecnej knižnice boli zakúpené knihy a s požičiavaním knih aby sa započalo čo najskôr. S prevedním tohto uznesenia poveruje obecného knihovníka. Nakoľko obec doposiaľ nemala knihovníka, zastupiteľský zbor jednohlasne prijal Ľudevíta Chlpáča, obecného pisára, za knihovníka obce Vráble a ako odmenu mu ustaluje Kčs 60.- mesačne. Knihy z obecnej knižnice sa budú požičiavať každú nedeľu od 9 hodín do 12 hodín predpoludní. Obecná knižnica musí byť z nedostatku miestností umiestnená dočasne v obecnom dome. Funkcia obecného knihovníka pokladá sa za zrušenú v tom prípade, keď menovaný prestane byť obecným pisárom alebo keď by si obec druhého knihovníka prijala. Uznesenie toto nech je na 14 dní na nahliadnutie vyložené a potom cieľom schválenia dozorčej vrchnosti predložené."


Počas vojnových udalostí druhej svetovej vojny bola knižnica vo Vrábľoch zrušená. Po vojne, v roku 1946 Rada MsNV vo Vrábľoch menovala za obecného knihovníka učiteľa na dôchodku, pána Viktora Porubca. Tento zhotovil zoznamy kníh, prevádzal nákup nových kníh a tri popoludnia v týždni požičiaval knihy. V súvislosti s novým územno-správnym usporiadaním po roku 1948 bola v roku 1952 vo Vrábľoch zriadená Okresná ľudová knižnica. V tomto roku bola knižnica premiestnená do budovy bývalej Prima banky na Hlavnej ulici. Mesto týmto získalo svoju verejnosti prístupnú knižnicu s čitárňou a s neveľkým počtom kníh. V roku 1954 mala knižnica 4.736 zv. kníh, 315 čitateľov a 8.465 výpožičiek kníh. Riaditeľom knižnice bol pán Jozef Karšay do marca 1966. Územná reorganizácia v roku 1960 si vyžiadala zmeny aj v knihovníctve. V zmysle knižničného zákona č. 53/1959 O jednotnej sústave knižníc bola Okresná ľudová knižnica vo Vrábľoch zrušená a podľa zákona vznikla Mestská ľudová knižnica vo Vrábľoch. Od 1.3.1966 až do konca roku 1984 bol riaditeľom knižnice pán Ján Puškár. Významným krokom k zlepšeniu umiestnenia knižnice bolo jej presťahovanie do novopostavenej budovy na sídlisku Lúky. V tejto budove knižnica poskytuje knižničné služby svojim používateľom od 1. marca 1980 doteraz. Mestská knižnica vo Vrábľoch mala v rokoch 1977 až 2007 pobočku knižnice v mestskej časti Dyčka a pobočku knižnice v mestskej časti Horný Ohaj. Knihy sa tu požičiavali 4 hodiny týždenne. V roku 1984 mala knižnica 24.346 kníh a 1.548 čitateľov. Vedúcou knižnice od roku 1985 do konca roku 1992 bola pani Katarína Jelínková. 1. januára 1987 bolo zriadene Mestské kultúrne stredisko vo Vrábľoch, do ktorého bola začlenená aj knižnica. Knižnica tak stratila po mnohých rokoch svoju právnu subjektivitu.


Po novembri 1989 v súvislosti s politickými, ekonomickými a spoločenskými zmenami, došlo k zmenám i v oblasti kultúry. Po zániku mestského kultúrneho strediska v roku 1991 sa zriaďovateľom knižnice stalo mesto Vráble. Knižnica je súčasťou Oddelenia kultúry športu a mládeže Mestského úradu vo Vrábľoch. Od roku 1993 do roku 2019 bola vedúcou knižnice Mgr. Eva Franková. V roku 1996 sa začalo v Mestskej knižnici vo Vrábľoch s automatizáciou knižničných procesov a služieb. Do knižnice bol zakúpený knižničný program Libris, jeho moduly - výpožičky, katalogizácia, retro katalogizácia, akvizícia periodík a čiarový kód. Odvtedy má knižnica plnoautomatizované knižnično-informačné služby. Nakoľko program Libris pracoval v MS-DOS, nie v programe Windows, v roku 2005 bol program Libris v knižnici nahradený novým knižničným programom pre malé a stredné knižnice, programom Proflib. Po dokončení katalogizácie kníh je čitateľom knižnice prístupný elektronický katalóg kníh. Od roku 2005 poskytuje knižnica svojim čitateľom v oddelení pre deti a v oddelení pre dospelých čitateľov bezplatný prístup na internet a od roku 2012 je v priestoroch knižnice a vonku v okolí budovy knižnice na Čerešňovom námestí možné WIFI pripojenie na internet. V roku 2012 zaniklo Oddelenie kultúry, športu a mládeže, knižnica bola včlenená do nového Oddelenia sociálnych vecí, školstva, kultúry a športu Mestského úradu vo Vrábľoch. V zmysle štatútu knižnice, plní Mestská knižnica vo Vrábľoch úlohu verejnej knižnice pre mesto Vráble a široké okolie. Svojim používateľom ponúka možnosť výberu kníh zo svojho viac ako dvadsaťsedemtisícového knižného fondu. V čitárni knižnice majú čitatelia možnosť vybrať si z 39 titulov periodík. Knižnica spolupracuje so všetkými školami v meste Vráble a každoročne pre ne pripravuje množstvo kultúrno-vzdelávacích podujatí s knihami, o knihách a o ich tvorcoch. V roku 2015 mala knižnica 1.292 zapísaných čitateľov, ktorým požičala 31067 kníh a periodík.


Bývalí knihovníci Mestskej knižnice vo Vrábľoch: Ľudevít Chlpáč, Viktor Porubec, Jozef Karšay, Mária Jarolínová, Ján Puškár, Katarína Jelínková, Rozália Chovancová, Helena Vargová, Jozefína Hostinská, Mgr. Eva Franková, Ing. Marta Danková.

V súčasnosti pracujú v knižnici:
Mgr. Mária Vozáriková – vedúca knižnice,
Mgr. Matej Tóth – oddelenie pre dospelých čitateľov,
Soňa Tóthová – oddelenie pre deti a mládež,
Iveta Miháliková – oddelenie spracovania knižničného fondu.


Copyright © 2007 CEIT s.r.o. www.ceit.sk Aktualizácia: 2024