hlavicka

KNIŽNIČNÉ SLUŽBY


Mestská knižnica vo Vrábľoch poskytuje svojim používateľom tieto druhy služieb:


Výpožičné služby

Medziknižničné výpožičné služby
Internetové služby pre čitateľov zadarmo
Bibliograficko-informačné služby
Organizovanie kultúrno-vzdelávacích podujatí
WIFI v priestoroch knižnice a vonku v okolí budovy knižnice


Výpožičné služby

Výpožičky dokumentov sa uskutočňujú v súlade so zásadami stanovenými v Knižničnom a výpožičnom poriadku Mestskej knižnice vo Vrábľoch. Podmienkou využívania výpožičných služieb je registrácia čitateľa a platný čitateľský preukaz. Dokumenty sa požičiavajú absenčne a prezenčne v oddelení pre dospelých čitateľov a v oddelení pre deti.

Zápisné v oddelení pre dospelých:2,00 Eurá
Zápisné v oddelení pre deti:1,00 Euro

Absenčné výpožičky


Výpožičnú lehotu kníh možno pred jej uplynutím 3 x predĺžiť osobnou návštevou v knižnici. Za prekročenie výpožičnej lehoty si knižnica nárokuje od čitateľa sankčné poplatky podľa platného Knižničného a výpožičného poriadku. Čitateľom, ktorí nevrátia knihy, nebude knižnica poskytovať žiadne knižničné služby, dokedy nevrátené knihy nenahradia knižnici podľa knižničného a výpožičného poriadku a nezaplatia za upomienky. Po nahradení nevrátených kníh knižnici a zaplatení poplatku za upomienky im knižnica znovu bude poskytovať knižničné služby. Základným nástrojom vyhľadávania kníh v knižnici je elektronický katalóg.


Prezenčné výpožičky

Knihy, noviny a časopisy v čitárni v oddelení pre dospelých čitateľov a v oddelení pre deti.


Medziknižničné výpožičné služby

Knihu, ktorú knižnica nemá vo svojom knižnom fonde, môže čitateľovi poskytnúť požičaním v rámci medziknižničnej výpožičnej služby z iných knižníc na Slovensku. Poplatok za každú knihu požičanú medziknižničnou výpožičnou službou je 3.00 €.


Internetové služby

Internetové služby v knižnici sú poskytované bezplatne vo vyhradených priestoroch v Mestskej knižnici vo Vrábľoch používateľom s platným čitateľským preukazom. WIFI v knižnici a vonku v okolí budovy knižnice.


Bibliograficko-informačné služby

Ústne bibliografické a faktografické informácie v obidvoch oddeleniach knižnice. Zameriavajú sa na vyhľadávanie bibliografických a faktografických údajov z dostupných zdrojov v knižnici.


Kultúrno-vzdelávacia činnosť

Knižnica každoročne organizuje kultúrno – vzdelávacie podujatia. Pri organizovaní týchto podujatí spolupracuje so všetkými materskými, základnými a strednými školami v meste Vráble. Spolupracuje tiež s čitateľským klubom Jednoty dôchodcov vo Vrábľoch.


Pre knižničné a výpožičné služby v Mestskej knižnici vo Vrábľoch je vypracovaný Knižničný a výpožičný poriadok. Každý čitateľ má možnosť si ho v knižnici prečítať. Nový čitateľ svojim podpisom na prihláške za čitateľa potvrdzuje, že je oboznámený s Knižničným poriadkom knižnice a zaväzuje sa ho dodržiavať.


Copyright © 2007 CEIT s.r.o. www.ceit.sk Aktualizácia: 15. január 2009